Regulamin

Regulamin portalu internetowego

I. Definicje
Administrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02.
Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.halogorlice.info
Użytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.
Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.
Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy na blogach, wpisy na forach udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu.

II. Warunki korzystania z serwisu
1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.
2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.
3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.
4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.
5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu.
6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.
7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:
- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia
- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu
- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
- zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia
- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu
- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02

8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.halogorlice.info/polityka-prywatnosci

9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, czasopism konkurencyjnych jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu halogorlice.info

KOMENTARZE

10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie nie bierze odpowiedzialności za treści pozostawione przez użytkowników, jednak zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy:
- wypowiedzi naruszają prawo prasowe,
- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,
- wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,
- Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.
- Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora,
- Zabrania się korzystania z serwisu w sposób niezgodny z dobrymi obyczajami i w sposób sprzeczny z zasadami współżycia społecznego. Użytkownikom nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym. Treść komentarzy nie może naruszać praw innych osób, szczególnie prawa do poszanowania godności, prywatności, do ochrony danych osobowych,
- Na wypadek naruszenia powyższych zasad Użytkownik ponosi całkowitą odpowiedzialność za wyrządzoną szkodę i krzywdę,
- Jeżeli naruszenie niniejszego regulaminu spowoduje wyrządzenie szkody osobie trzeciej, Komentujący będzie zobowiązany do naprawienia tej szkody. Gdyby osoba ta wystąpiła z roszczeniem wobec operatora, użytkownik będzie zobowiązany do zwrotu operatorowi wszystkich wydatków poniesionych przez niego w celu naprawienia szkody oraz kosztów postępowania sądowego, w tym rzeczywiście poniesionych przez operatora kosztów zastępstwa procesowego. Administrator zastrzega sobie prawo do przekazania danych komentującego organom ścigania w przypadku, gdy osoba poszkodowana wystąpi z takim roszczeniem.

11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www, a także w czasopiśmie „Halogorlice.info”. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia.

12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób.

13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej.

14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu.

III. Usługi oferowane w Serwisie
1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu.

2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:
- założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć, filmów, blogów, ogłoszeń
- komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami

3. Usługi płatne to wyłącznie:
- dział ogłoszeń drobnych i bazy firm prowadzony w ramach serwisu.
- reklamy zamieszczane na portalu,
- artykuły sponsorowane zamieszczane na portalu.

4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę.

5. Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w „Regulaminie zamieszczania ogłoszeń drobnych i wpisów do bazy firm” dostępnym na stronie Serwisu.