Przejdź do głównych treściPrzejdź do wyszukiwarkiPrzejdź do głównego menu
PRZECZYTAJ
Reklama SANTANDER PARTNER - placówka partnerska nr 1 | Kredyty: gotówkowe, konsolidacyjne, hipoteczne, dla firm, leasing | GORLICE, ul. Legionów 12
ReklamaSzybki internet • Wybierz ŚWIATŁOWÓD! • Zapraszamy! Salon ORANGE, GORLICE ul. Legionów 14
Reklama Największy wybór rowerów i e-bike – CZEKAMY NA TWOJE ROWEROWE ZAMÓWIENIE! | IWOBIKE.PL - Let’s bike! - ul. Michalusa 1, GORLICE
Reklama DELIKATESY SZUBRYT – GORLICE, ul. Kościuszki 34A – Sprawdź najnowsze promocje! [od 26 września 2022]]

Partnerzy portalu

BIECKIE CENTRUM KULTURY
BIECKIE CENTRUM KULTURY

 Bieckie Centrum Kultury ul. Rynek 18 38-340 Biecz tel: 13 4471 034 e-mail: [email protected] www: www.okbiecz.pl

04.09.2018 08:47    1
RADIO KRAKÓW
RADIO KRAKÓW

Radio Kraków S.A., rozgłośnia regionalna nadająca program na terenie Małopolski. Serwisy, aktualności, wiadomości z regionu, Polski i świata, polityka, sport, kultura.

04.09.2018 08:25
Regulamin płatności serwisu PRZELEWY 24
Regulamin płatności serwisu PRZELEWY 24

INFORMACYJNY PORTAL INTERNETOWY halogorlice.info, mający swoja siedzibę w Gorlicach, przy ul. Podkościelnej 5 realizuje płatności za ogłoszenia drobne i wpisy do bazy firm za pośrednictwem płatności internetowych oferowanych przez PRZELEWY 24.   Definicje Akceptant - ilekroć w Regulaminie jest mowa o Akceptancie rozumie się przez to Sprzedawcę oraz Odbiorcę Płatności; ilekroć w Regulaminie jest mowa o Sprzedawcy lub Odbiorcy Płatności rozumie się przez to Akceptanta.   Płatnik/Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, która dokonuje zapłaty za towary lub usługi oferowane przez Akceptanta Serwis/Serwis Przelewy24 - internetowy serwis usługowy, pośredniczącym w przekazywaniu płatności pomiędzy Płatnikiem i Akceptantem. Płatność - dokonywana przez Płatnika indywidualna zapłata na rzecz Akceptanta z wykorzystaniem Systemu. Każda płatność jest określona w Systemie, co najmniej poprzez: numer Płatności, kwotę, Identyfikator, metodę. Płatności mogą przyjmować w serwisie Przelewy24 następujące statusy: Oczekująca - płatność oczekująca na wpłatę, Weryfikowana - płatność wpłacona, podlegająca dodatkowej weryfikacji ze względów bezpieczeństwa, Do wykorzystania/Przedpłata - płatność opłacona, która oczekuje na przekazanie potwierdzenia do Sprzedawcy, Dokonana - Płatność opłacona i potwierdzenie wysłane do Sprzedawcy, Błędna - Płatność zakończona błędem zwróconym przez Instytucję pośredniczącą lub bez poprawnej wpłaty. Zwrócona - zwrócona Klientowi z konta Serwisu Panel transakcyjny - Panel dostępny dla Płatnika w celu wyboru formy płatności oraz przekierowania do Instytucji pośredniczącej. Instytucja pośrednicząca - dostawca Usług Płatniczych lub inny podmiot, za pośrednictwem którego Płatnik przekazuje PayPro SA (PayPro) środki pieniężne dla celów zapłaty Akceptantowi, w szczególności Agent Płatniczy, bank, centrum autoryzacyjno - rozliczeniowe, operator pocztowy, biuro usług płatniczych. Dzień Roboczy (Dzień Roboczy Dostawcy Odbiorcy) - dzień w godzinach pracy DialCom24, PayPro z wyjątkiem sobót, niedziel, świąt oraz dni wolnych od pracy, w którym działalność operacyjną prowadzi jednostka DialCom24., PayPro wykonująca czynności przewidziane postanowieniem Regulaminu odwołującym się do określenia „Dzień Roboczy" § 1. Postanowienia ogólne Serwis Przelewy24 jest wykorzystywany przez firmę PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, tel. +48 (61) 642 93 44, WWW: www.przelewy24.pl, e-mail: [email protected] PayPro SA – wpisana jest do Krajowej Instytucji Płatniczej do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014 Serwis Przelewy24 udostępnia Klientom różnorodne metody wykonywania Płatności, przyjmuje Płatności Klientów, potwierdza Sprzedawcy zrealizowanie Płatności i przekazuje te Płatności na konto Sprzedawcy. Każda Płatność inicjowana w serwisie Przelewy24 otrzymuje niepowtarzalny numer Płatności oraz hasło nadawane przez Serwis. Klient winien zachować ten numer i hasło dla celów kontroli stanu tej Płatności, zapłaty poprzez przedpłatę powstałą z tej płatności oraz reklamacji płatności. Każda wpłata dokonana na jedno z kont bankowych PayPro lub jej Agenta Płatniczego jest dedykowana na realizację wyłącznie tej Płatności, której numer został wprowadzony jako tytuł wpłaty. W przypadku podania w tytule przelewu błędnego numeru Płatności DialCom24, PayPro nie ponosi odpowiedzialności za cel na jaki pójdą wpłacone środki. Na wykonanie płatności w serwisie Klient otrzymuje wskazany w panelu transakcyjnym czas. W tym okresie Serwis oczekuje na potwierdzenie wykonania płatności. Po otrzymaniu potwierdzenia Serwis informuje Klienta i system Akceptanta o poprawnym wykonaniu płatności. Potwierdzenie płatności w serwisie Przelewy24 zapewniają Instytucje pośredniczące: dla płatności przy pomocy kart płatniczych lub portfela elektronicznego - serwery operatorów tych płatności, współpracujących z serwisem Przelewy24 dla płatności przelewem - bankowe programy automatyzacji przelewów lub własne programy kontroli historii kont bankowych serwisu. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie działania systemu Instytucji pośredniczącej, przerw technicznych leżących po stronie Instytucji pośredniczącej, próby realizacji Płatności poza godzinami księgowania przelewów wewnętrznych danego banku lub zmian realizowanych po stronie Instytucji pośredniczącej, które mają wpływ na działanie serwisu. Roszczenia wynikające z powyższych okoliczności przysługują Płatnikowi wobec Instytucji pośredniczącej, zgodnie z umową zawartą przez Płatnika z Instytucją pośredniczącą oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Serwis nie gwarantuje realizacji Płatności w czasie rzeczywistym w przypadku nie zastosowania się podczas realizacji Płatności do instrukcji widocznych w panelu transakcyjnym oraz na stronach Instytucji pośredniczących. Serwis Przelewy24 nie udostępnia danych identyfikacyjnych (osobowych, adresowych, firmowych) Klientów, zgromadzonych w serwisie. Dane te są wykorzystywane tylko w przypadku zwrotu należności lub reklamacji i tylko do realizacji tych operacji. Pośrednictwo serwisu Przelewy24 w przekazywaniu Płatności Płatników poprzez konta Serwisu nie upoważnia Płatników do dochodzenia odsetek od wpłat umieszczonych tymczasowo na kontach Serwisu. Klientem Serwisu może być wyłącznie osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną. Serwis Przelewy24 nie jest stroną umowy ani stosunków prawnych pomiędzy Płatnikiem a Akceptantem w szczególności umowy sprzedaży i z tych tytułów nie ponosi żadnych odpowiedzialności. W szczególności nie ponosi on żadnej odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Akceptanta, jak i wobec Akceptanta za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania przez Płatnika. Przedpłaty Płatnik może zapłacić w Serwisie przedpłatą utworzoną w danym sklepie. W tym celu po wybraniu towaru (usługi) musi zapamiętać numer Płatności i hasło wskazywane na stronie płatności Serwisu. Następnie należy wpłacić potrzebną kwotę w dowolny sposób na dowolne konto Serwisu Przelewy24 podając jako temat wpłaty - numer Płatności. Serwis może utworzyć przedpłatę automatycznie z płatności dokonanej przez Klienta, jeśli potwierdzenie wykonania tej płatności dotarło do Serwisu po czasie oczekiwania. Wówczas Płatnik może wykorzystać tę przedpłatę do zapłaty powtarzając zakup. Jeśli przedpłata taka nie powstanie w Serwisie w ciągu 2 godzin od czasu rozpoczęcia Płatności w Serwisie, Płatność tę należy reklamować personelowi Serwisu. Wpłaty w Urzędzie Pocztowym realizowane są w ciągu 1 dnia roboczego od momentu pojawienia się wpłaty na rachunku bankowym Przelewy24. Przedpłata może być użyta przez Płatnika do realizacji Płatności tylko wówczas, jeśli kwota przedpłaty jest równa kwocie zakupu. Użycie przedpłaty jako formy płatności wymaga znajomości numeru Płatności i hasła tej przedpłaty. Stan przedpłaty można sprawdzać na stronie serwisu: https://secure.przelewy24.pl/przedplata Przedpłata może zostać automatycznie przekazana do określonego Akceptanta, bez konieczności ingerencji Płatnika, jeśli jest to zgodne z dodatkowymi ustaleniami pomiędzy Płatnikiem a Serwisem. Przedpłata Płatnika nie wykorzystana w ciągu 30 dni od daty pojawienia się na koncie bankowym Serwisu jest zwracana Klientowi z potrąceniem kosztów zwrotu. Płatnik może wystąpić o natychmiastowy zwrot przedpłaty. Koszt zwrotu błędnej wpłaty oraz przedpłaty utworzonej przelewem wynosi 2 zł (dwa złote). W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika pocztowym przekazem pieniężnym koszt zwrotu zwiększa się o opłatę przekazu pieniężnego na adres pocztowy Płatnika, wg cennika Poczty Polskiej. W przypadku błędnej wpłaty lub przedpłaty wykonanej przez Płatnika kartą płatniczą koszt zwrotu wynosi 2,9 % wartości przedpłaty. W przypadku zwrotu błędnej wpłaty lub przedpłaty na konto za granicą Polski, koszt przelewu pokrywa odbiorca. § 2. Reklamacje Reklamacje Płatności przyjmowane są w formie pisemnej na adres e-mail: [email protected] i winny zawierać: adres e-mail Płatnika, numer Płatności, kwotę Płatności, nazwisko i imię właściciela konta bankowego (karty płatniczej), datę Płatności oraz nazwę banku, na konto którego skierowana została płatność Płatnika (w przypadku płatności kartą płatniczą - nazwa karty). Serwis Przelewy24 zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w czasie nie dłuższym niż 30 dni. Czas rozpatrzenia reklamacji może ulec wydłużeniu w przypadku konieczności uzyskania dodatkowych informacji , nie dłużej jednak niż do 60 dni od dnia otrzymania reklamacji. Szczegółowe informacje dotyczące trybu wnoszenia i rozpatrywania reklamacji można sprawdzić na stronie https://www.przelewy24.pl/reklamacje § 3. Postanowienia końcowe Prawo dochodzenia w postępowaniu sądowym roszczeń, wynikających z korzystania z usług Spółki, przysługuje po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, zgodnie z par.2. Dla wszelkich sporów wynikłych z Regulaminu, jak i wszelkich stosunków prawnych wynikających z czynności dokonywanych w celu jej wykonania, wyłącznie właściwy jest sąd właściwy dla siedziby PayPro. Czynności dokonywane w ramach Serwisu Przelewy24 nie mają charakteru czynności bankowych. Przystąpienie do Serwisu nie jest związane z otwarciem rachunku bankowego w rozumieniu Kodeksu cywilnego (ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, Dz. U. z 1964 r., Nr 16, poz. 93 z póżn. zm.) oraz ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe (Dz. U. z 1997 r. Nr 140, poz. 939). Zabronione jest wykorzystywanie Serwisu do obsługi płatności za sprzedaż towarów lub świadczenie usług niezgodnych z przepisami prawa, w szczególności naruszających prawa własności osób trzecich, jak również nie dopuszczonych do obrotu handlowego na terenie Unii Europejskiej, jak i wykorzystywanie do obsługi płatności z tytułu dostępu do treści pornograficznych. Osoby wykonujące płatności poprzez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez PayPro SA, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań oraz spółkę DialCom24 Sp. z o.o., ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, w celach związanych wyłącznie z działalnością serwisu. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 883) jest PayPro oraz DialCom24. Osoby wykonujące płatności przez serwis Przelewy24 wyrażają zgodę na otrzymanie potwierdzenia Płatności w formie maila, o którego treści i zawartości decyduje wyłącznie serwis Przelewy24.

26.03.2018 18:38
Katalog Firm. Regulamin świadczenia usługi wpisów firmowych z Dziale Katalog Firm
Katalog Firm. Regulamin świadczenia usługi wpisów firmowych z Dziale Katalog Firm

Informacyjny Portal Internetowy halogorlice.info prowadzi Dział Katalogu Firm wg następujących punktów regulaminu:

03.03.2018 13:33    1
Regulamin portalu internetowego halogorlice.info
Regulamin portalu internetowego halogorlice.info

Regulamin portalu internetowego I. DefinicjeAdministrator – podmiot świadczący usługę udostępnienia zasobów Serwisu na rzecz Użytkowników Serwisu. Administratorem jest firma Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02.Serwis – portal internetowy, społecznościowy, dostępny pod adresem internetowym www.halogorlice.infoUżytkownik Serwisu, zwany dalej w regulaminie Użytkownikiem – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Serwisu.Konto – dostępne dla Użytkownika miejsce w Serwisie, za pośrednictwem którego wprowadza on dane i zarządza nimi.Profil – strona Użytkownika Serwisu zawierająca dane, zdjęcia, filmy, wpisy na blogach, wpisy na forach udostępnione przez niego dobrowolnie w Serwisie, z którymi mogą się zapoznać inni Użytkownicy Serwisu, jak również które może wykorzystywać Administrator na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie. Regulamin portalu społecznościowego, zwany dalej Regulaminem – spis warunków, jakim muszą się podporządkować Użytkownicy Serwisu korzystający z Serwisu. Zalogowanie się do Serwisu jest jednoznaczne z akceptacją Regulaminu. II. Warunki korzystania z serwisu1. Serwis służy do nawiązywania kontaktów i prowadzenia swoich Profili zgodnie z założeniami Użytkowników Serwisu, ograniczonymi możliwościami udostępnianymi przez Serwis.2. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść merytoryczną wypowiedzi Uczestników Serwisu.3. Utworzenie Konta w Serwisie jest dobrowolne i bezpłatne oraz oznacza akceptację niniejszego Regulaminu.4. Odpłatne usługi świadczone będą przez Administratora na rzecz Użytkowników Serwisu wyłącznie po złożeniu dyspozycji i wniesieniu określonych opłat.5. Procedura rejestracji oraz utworzenie Konta następuje poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na stronach Serwisu.6. Umowa o świadczeniu usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji, na czas nieokreślony.7. Akceptacja Regulaminu przez Użytkownika Serwisu jest równoznaczna ze złożeniem oświadczeń następujących treści:- zapoznałem się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia- dobrowolnie przystąpiłem do korzystania z usług Serwisu- dane zawarte w formularzu rejestracyjnym oraz na Koncie są zgodne z prawdą- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora, przekazywanych w formularzu rejestracyjnym, dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną- zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, jak również oświadczam, iż osoby, których wizerunek umieściłem w Serwisie udzieliły takiego zezwolenia- wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu- wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych przez Halostrona.pl Tomasz Stasiowski, 38-300 Gorlice, ul. Kochanowskiego 60, NIP 738-178-64-02 8. W momencie rejestracji Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie i przetwarzanie jego danych osobowych przez Administratora, zgodnie z warunkami określonymi w Polityce Prywatności, dostępnej na stronie http://www.halogorlice.info/polityka-prywatnosci 9. Zabrania się Użytkownikowi reklamowania w jakiejkolwiek formie portali internetowych, forum internetowych, stron WWW, czasopism konkurencyjnych jak również prowadzenia działalności konkurencyjnej wobec portalu halogorlice.info 10. Administrator nie redaguje wypowiedzi prezentowanych w Serwisie, ale zastrzega sobie prawo do usuwania wypowiedzi (w całości lub w części) i/lub zablokowania dostępu do Serwisu Użytkownikowi w przypadkach, gdy: - wypowiedzi naruszają prawo prasowe,- wypowiedzi naruszają dobra osobiste, dobre obyczaje, zawierają treści wulgarne lub obraźliwe,- wypowiedzi zawierają linki do zewnętrznych stron www,- Uczestnik Serwisu zamieszcza reklamy bądź inne materiały o charakterze komercyjnym, również w nicku czy podpisie.- Uczestnik Serwisu narusza regulamin i nie stosuje się do uwag Administratora 11. Administrator ma prawo do wykorzystywania treści, zamieszczonych przez Uczestników Serwisu, w swoich publikacjach na stronach Serwisu i w publikacjach reklamujących Serwis na innych stronach www, a także w czasopiśmie „Halogorlice.info”. Uczestnik Serwisu, którego zamieszczona treść została wykorzystana, nie pobiera z tego tytułu wynagrodzenia. 12. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w sposób sprzeczny lub niewłaściwy z jego celem społecznościowym. Niedozwolone jest w szczególności umieszczanie treści i zdjęć o charakterze erotycznym czy pornograficznym, naruszających zarówno normy prawne, moralne, obrazujących lub propagujących przemoc, nienawiść, dyskryminację (rasową, kulturową, etniczną, religijną lub filozoficzną itp.), naruszających dobra osobiste lub obrażających godność innych osób. 13. Zabrania się również rozsyłania spamu i niezamówionej informacji handlowej. 14. Administrator zastrzega sobie prawo do usuwania Kont Użytkowników Serwisu, którzy łamią punkty niniejszego Regulaminu. III. Usługi oferowane w Serwisie1. Administrator oferuje Usługi płatne i bezpłatne Użytkownikom Serwisu. 2. Usługi bezpłatne dotyczą w szczególności:- założenia, prowadzenia i zarządzania Profilem, w tym dodawanie zdjęć, filmów, blogów, ogłoszeń- komentowania aktywności i nawiązywanie znajomości w ramach Serwisu z innymi Użytkownikami 3. Usługi płatne to wyłącznie:- dział ogłoszeń drobnych i bazy firm prowadzony w ramach serwisu.- reklamy zamieszczane na portalu,- artykuły sponsorowane zamieszczane na portalu. 4. Usługodawca rozpocznie świadczenie Usług po jej opłaceniu przez Usługobiorcę. 5. Warunki zakupu Usług płatnych określone zostały w „Regulaminie zamieszczania ogłoszeń drobnych i wpisów do bazy firm” dostępnym na stronie Serwisu.

03.03.2018 13:04
Halogorlice w nowej szacie. Zmieniamy nie tylko nasz wygląd.
Halogorlice w nowej szacie. Zmieniamy nie tylko nasz wygląd.

Kartka w kalendarzu zwiastująca nadejście 3 marca 2018 roku zapisze się trwale w historii naszego portalu. To właśnie dziś oddajemy bowiem w Państwa ręce kolejną odsłonę internetowej witryny o roboczej nazwie halogorlice 4.0.

03.03.2018 11:00    11    1
Co nowego przygotowaliśmy dla naszych Czytelników?
Co nowego przygotowaliśmy dla naszych Czytelników?

Zapraszamy do przeczytania przewodnika po naszej nowej stronie. Zmian jest kilka i na pewno przyzwyczajenie się do nowego rozmieszczenia funkcjonalności zajmie trochę czasu.

03.03.2018 10:00    1    1
Czy pamiętasz poprzednie odsłony naszego portalu?
Czy pamiętasz poprzednie odsłony naszego portalu?

Oddajemy w Państwa ręce czwartą wersję naszego portalu. Zapraszamy w swoistą podróż w czasie przez osiem lat funkcjonowania naszej witryny. Tak wyglądał portal na przestrzeni lat.

03.03.2018 09:00    1
Portal haloGORLICE.info
Portal haloGORLICE.info

Portal haloGORLICE.info od 17 sierpnia 2011 jest oficjalnym, zarejestrowanym czasopismem internetowym. Portal jest zarejestrowany w Sędzie Okręgowym w Nowym Sączu, ul. Pijarska pod sygn. akt: I NsRej 29 / 11 rej. A. 328 Zwracamy się z prośbą do wszelkich osób i podmiotów o ewentualną pomoc w pozyskiwaniu informacji i materiałów niezbędnych przy tworzeniu portalu zgodnie z ustawą PRAWO PRASOWE z dnia 26 stycznia 1984 r. (Zobacz tekst ustawy) e-mail do Redakcji: [email protected] telefon kontaktowy: 733 99 51 51 Wydawca - Tomasz Stasiowski, tel. 733 99 51 51e-mail: [email protected] Redaktor Naczelna Portalu - Monika Kulka, tel. 793 281 791e-mail: [email protected]

27.12.2014 00:00
ReklamaTylko znani u sprawdzeni producenci! PIŁY TAŚMOWE I TARCZOWE - PŁÓTNA I PAPIERY ŚCIERNE - ŁOŻYSKA I PASY KLINOWE - Sklep Techniczno-Przemysłowy BARABRA w ROŻNOWICACH
KOMENTARZE
Autor komentarza: asdfTreść komentarza: Zajegwiźcie! Już czekam na pierwszy śnieg, gołoledź i jazdę przez górkę. Niech się biorą do roboty ******* nieroby!Data dodania komentarza: 04.10.2022, 18:18Źródło komentarza: Remont Blichu „trochę” się przeciągnie... Kiedy zakończenie prac?Autor komentarza: HażbudTreść komentarza: To jest granie w c***a tak zwaneData dodania komentarza: 04.10.2022, 17:25Źródło komentarza: Ekspresowy termin remontu powiatówki. Nowa nawierzchnia jeszcze w tym miesiącu!Autor komentarza: szogun84Treść komentarza: Piękna jest ta wizualizacja 🤦‍♂️ A sam budynek przecudowny 🤦‍♂️🤦‍♂️🤦‍♂️Data dodania komentarza: 04.10.2022, 14:43Źródło komentarza: W Sękowej będzie kryty basen. Kiedy będzie można już popływać?Autor komentarza: jaTreść komentarza: i będzie drogo bo same porsche pod basenem jak na ilustracjiData dodania komentarza: 04.10.2022, 14:22Źródło komentarza: W Sękowej będzie kryty basen. Kiedy będzie można już popływać?Autor komentarza: NIEZALEŻNYOBYWATELOSIEDLAMAGDALENATreść komentarza: A dlaczego się przeciągnie?bo panów "budowlancow" tam w zasadzie nie uświadczysz. Mam tam działkę rekreacyjną i chodziłem codziennie to były pustki, albo panowie sobie siedzieli w odpalonej koparce z nóżką na nóżce w telefonie. Pare razy widzialem jak nawet spali najlepsze rozłożeni.Data dodania komentarza: 04.10.2022, 14:13Źródło komentarza: Remont Blichu „trochę” się przeciągnie... Kiedy zakończenie prac?Autor komentarza: bzikTreść komentarza: Kolejne pieniądze wyrzucone w błoto. Mania urzędnicza - byle co, byle wybudować. Wieże były atrakcją, kiedy było ich kilka w okolicy. Teraz tak spowszedniały, że chyba tylko miejscowa menelia będzie tam siedziećData dodania komentarza: 04.10.2022, 14:13Źródło komentarza: W Moszczenicy powstanie wieża widokowa. Będziecie zaskoczeni jej wysokością!
Reklama
ReklamaEdukacja na WSB-NLU – Wybierz kierunek studiów dla siebie! | REKTUTACJA 2022/2023