Nauczyciel radnym gminy

  • 27.02.2020, 16:03
  • Tomasz Stasiowski

Podziel się:

Oceń:

Nauczyciel radnym gminy
Nauczyciel jest radnym Rady Gminy, na jakiej podstawie nauczyciel ten ma uczestniczyć w sesjach i komisjach, które wypadają w godzinach jego pracy w szkole? Co z wynagrodzeniem za taki czas? Jak powinien dyrektor udokumentować ten fakt?

Odpowiedź:

Radny gminy jest obowiązany do udziału w sesjach rady i posiedzeniach komisji oraz innych organów, do których został wyznaczony jako radny. Radnemu zatrudnionemu na etacie przysługuje usprawiedliwione zwolnienie od pracy na czas trwania posiedzeń komisji lub sesji rady (jeżeli oczywiście odbywają się one w czasie, który jest dla radnego czasem pracy na rzecz zatrudniającego go pracodawcy). Udzielenie wolnego na czas posiedzeń rady lub jej komisji jest obowiązkiem pracodawcy.

Za czas zwolnienia od pracy radnemu nie przysługuje wynagrodzenie, a koszty związane z udzieleniem dnia wolnego powinna pokrywać dieta, jaką radny otrzymuje za udział w posiedzeniach rady lub jej komisji.

W celu udokumentowania udziału radnego w sesji lub komisji, pracodawca ma prawo żądać od radnego przedstawienia dokumentu poświadczającego jego rzeczywisty udział w posiedzeniu, np. podpisanej przez radnego listy obecności, zaproszenia na posiedzenie lub zaświadczenia wydanego przez organ, w pracach którego radny uczestniczy. Radny powinien także poinformować pracodawcę o zaplanowanych posiedzeniach rady gminy lub komisji na tyle wcześnie, by pracodawca mógł zorganizować tryb pracy zakładu na czas nieobecności radnego.

Można także ustalić z pracownikiem – radnym, że każdorazowo przed posiedzeniem rady czy komisji będzie przedkładał pracodawcy odpowiedni wniosek o udzielenie dnia wolnego, ze wskazaniem terminu i okresu nieobecności.

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, pracodawca radnego jest zobowiązany przepisami do zwolnienia go od pracy zawodowej w celu umożliwienia mu brania udziału w pracach organów gminy.

Zwolnienie od pracy radnego na czas wykonywania mandatu dotyczy czynności ściśle określonych przez ustawodawcę, tj. uczestniczenia w pracach organów gminy, w tym organów wewnętrznych rady (np. komisje, zespoły kontrolne komisji rewizyjnej). Wynika z tego, że w zakresie przedmiotowego przepisu nie mieści się np. wyznaczenie dyżurów radnego w trakcie jego czasu pracy.

Zwolnienie pracownika od pracy na czas wykonywania obowiązków radnego (tj. udziału w sesji lub komisji) następuje bez zachowania wynagrodzenia. Przepisy co prawda nie określają tego wprost, jednakże należy mieć na uwadze, że podczas zwolnienia radny nie świadczy pracy na rzecz pracodawcy, zatem wynagrodzenie w macierzystym zakładzie mogłoby mu przysługiwać tylko wtedy, gdyby przepis szczególny tak stanowił. Takiego przepisu jednak nie ma, zatem radny rady gminy nie zachowuje prawa do wynagrodzenia od macierzystego zakładu pracy za czas nieobecności w pracy z powodu udziału w posiedzeniach tejże rady. Stanowisko takie wyraził m.in. Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 10 maja 1994 roku w sprawie o sygn. akt I PZP 22/94).

Powyższe oznacza zatem, że wynagrodzenie miesięczne należy odpowiednio umniejszyć (o liczbę nieprzepracowanych godzin). Przyjmuje się jednocześnie, że otrzymywana przez radnego dieta za udział w posiedzeniach rady/komisji oraz zwrot kosztów dojazdu na sesje, powinien radnemu zrekompensować nieodpłatne zwolnienie od pracy.

Udział radnego w posiedzeniach rady lub jej komisji może być poświadczony stosownym dokumentem wydanym na żądanie pracodawcy, np. poprzez dostarczenie kopii listy potwierdzającej obecność radnego na konkretnym posiedzeniu rady lub komisji, ale także pisma zwołującego sesję, zaproszenia na posiedzenie komisji lub też zaświadczenia wydanego przez organy gminy w tym zakresie. W praktyce stosuje się także pisemne wnioski składane przez radnego do pracodawcy z prośbą o udzielenie czasu wolnego od pracy w konkretnym wymiarze i terminie, w którym ma odbyć się powiedzenie rady/komisji.

Zastosuj!

Zwolnienie pracownika – radnego od pracy na czas trwania sesji rady lub posiedzenia komisji rady, może także być odpłatne (tj. nie powodować umniejszenia wynagrodzenia z tego tytułu za czas nie świadczenia pracy), jeżeli zamiast przysługującego mu na mocy art. 25 ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym, wolnego, radny skorzysta w ten dzień z urlopu wypoczynkowego lub ustali z pracodawcą, że swoją nieobecność odpracuje w czasie wolnym. W takim wypadku, za czas urlopu lub za odpracowane godziny, pracownikowi należy wypłacić pełne wynagrodzenie.

Przeczytaj też:

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 506) – art. 25 ust. 3

 

Joanna Koralewska-Szyszka
Wychowawca z klasą

Tomasz Stasiowski

Komentarze (4)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

ja
ja 30.03.2020, 14:45
Wielu biednych nieudaczników (nauczycieli i nie tylko)chce sobie po prostu dorobić...
P.S."Do polityki nie idzie się dla pieniędzy".B.Szydło
lipinianin
lipinianin 30.03.2020, 13:44
w naszej gminie komisje odbywają się po godzinach pracy (po południu) i radni mają podwójne wynagrodzenie
zyz
zyz 07.03.2020, 14:29
Bardzo ważne wyjaśnienie. Powinni znać je wszyscy Radni, również ci którzy codziennie pracują w samorządzie. Praca etatowa jest tylko źródłem dochodu, a urlop nienaruszony.
zyx
zyx 28.02.2020, 09:44
Jak słyszę nauczyciel to myślę: Osoba wyspecjalizowana w podręczniku ze swojego przedmiotu, nic nie wiedząca o świecie za to z bardzo dużym ciśnieniem na sławę i kasę.

Pozostałe