Okres obowiązywania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej

  • 21.02.2020, 18:15
  • Tomasz Stasiowski

Podziel się:

Oceń:

Okres obowiązywania opinii Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
Czy opinia określająca indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne dziecka wydana przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną, która nie zawiera terminu obowiązywania jest ważna tylko na rok szkolny czy na etap edukacyjny?

Odpowiedź:

Przepisy nie rozstrzygają kwestii dotyczących aktualności opinii wydanej przez poradnię. Z uwagi na to, że zalecane w opinii działania dotyczą oceny funkcjonowania ucznia na dzień wydania takiej opinii, decyzję w sprawie kontynuacji, modyfikacji lub zakończenia wsparcia udzielanego uczniowi powinni podjąć nauczyciele i specjaliści w ramach swoich kompetencji i zgodnie z przeprowadzoną oceną efektywności udzielanej uczniowi pomocy. W każdym czasie, na wniosek lub za zgodą rodziców, poradnia może wydać nową opinię. (§ 20 ust. 9 i 10 rozporządzenia w sprawie pomocy psychologiczno-pedagogicznej, § 2 rozporządzenia w sprawie oceniania, klasyfikowania i promowania)

Uzasadnienie:

Zgodnie z § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 rozporządzenia w sprawie szczegółowych zasad działania poradni, diagnozowanie dzieci i młodzieży jest prowadzone w szczególności w celu określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz indywidualnych możliwości psychofizycznych dzieci i młodzieży, wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu oraz wskazania sposobu rozwiązania tego problemu. Efektem diagnozowania jest między innymi wydanie opinii.

Na podstawie § 4 przywołanego rozporządzenia, poradnia wydaje w sprawach określonych w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe, w ustawie z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy oraz w przepisach wydanych na podstawie tych ustaw. Poradnia może wydawać opinie także w innych sprawach, niż określone w wymienionych przepisach, związanych z kształceniem i wychowaniem dzieci i młodzieży.

Opinie wydawane przez poradnie nie mają określonego terminu ważności. Niektóre z nich np. w sprawie specyficznych trudności w uczeniu się pozostają aktualne na wszystkich etapach edukacji. Natomiast niektóre np. w sprawie odroczenia obowiązku szkolnego maja charakter opinii wyłącznie dla potrzeb tej sprawy.

Zapamiętaj!

Kwestia zasadniczą w kontekście pytania wydaje się aktualność określenia indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych dziecka albo pełnoletniego ucznia oraz opis mechanizmów wyjaśniających funkcjonowanie dziecka albo pełnoletniego ucznia, w odniesieniu do problemu zgłaszanego we wniosku o wydanie opinii, a także wskazań dla nauczycieli i rodziców dotyczących pracy z dzieckiem albo pełnoletnim uczniem. Potrzeby dziecka czy ucznia będą się bowiem zmieniać pod wpływem podjętych w szkole działań, w związku z rozwojem kompetencji ucznia itd. W związku z tym bieżąca ocena potrzeb ucznia może być wynikiem oceny efektywności udzielanej pomocy dokonanej przez nauczycieli i szkolnych specjalistów. Natomiast, jeśli z wniosków wynikających z takiej oceny wynika, że nie następuje poprawa w funkcjonowaniu ucznia lub pojawiły się nowe problemy (np. uczeń uzyskał opinię o specyficznych trudnościach w uczeniu się po ukończeniu klasy III, a utrzymują się lub nasiliły się trudności w uczeniu się w kolejnych klasach), to możliwe jest podjęcie diagnozy w poradni, która wyda opinię na podstawie aktualnej diagnozy.

Powiązane artykuły:

Podstawa prawna:

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U.2013.199 ze zm.) - § 3 ust. 1 i ust. 2 pkt 1, § 4

 

Marzenna Czarnocka
Ekspert Portalu Oświatowego
https://www.portaloswiatowy.pl/

Tomasz Stasiowski

Komentarze (5)

Dodanie komentarza oznacza akceptację regulaminu. Treści wulgarne, obraźliwe, naruszające regulamin będą usuwane.

Inspektor
Inspektor 22.02.2020, 18:23
To że dziecko ma stopień niepełnosprawności, to nie znaczy że ma być dożywotnio gnębione i wysyłane na różne zajęcia, bo każdy jest wolnym człowiekiem i o sobie decyduje. Bo nie można nad dzieckiem się znęcać i mówić że to w ramach terapii.
Matka
Matka 21.02.2020, 19:58
Rozumiem, że dziecko posiadające opinie ppp ma prawo do wspomagania w szkole, pytanie moje jest, czy ma obowiązek uczęszczać na dodatkowe zajęcia, które często powiedzmy sobie szczerze, nie mają nic wspólnego ze wspomaganiem. Wygląda to raczej jak świetlica.
Proszę przytoczyc podstawę prawna odnośnie do mojego pytania.
Gość
Gość 22.02.2020, 11:22
Skoro jako rodzic wystepuje Pani do poradni o badanie, oczekując diagnozy dziecka, to dlaczego nie chce Pani później korzystać z zaleceń i uczestniczyć w proponowanych zajęciach, które na podstawie badania zaleca poradnia i które szkoła chcąc nie chcąc musi zorganizować? A odpowiadając na pytanie, dziecko nie musi uczestniczyć w takich zajęciach, ale po wcześniejszej pisemnej rezygnacji rodzica. Nie ma podstawy prawnej.
Nauczycielka nie z przypadku
Nauczycielka nie z przypadku 22.02.2020, 11:52
dziecko razem z orzeczeniem uzyskuje "prawo do" świadczeń, w tym zajęć specjalistycznych. może w nich nie uczestniczyc, ale ciekawe, ze Pani doskonale wie, ze "nie mają nic wspólnego ze wspomaganiem" - tu widać, ze Pani jakby ma konkretne oczekiwania względem tego, co powinni robić, co Pani chciałaby żeby nauczyciele robili. wszystko wynika z treści orzeczeń i tam jest jasno wskazane, w jakim zakresie dziecko uzyskiwać powinno wsparcie. chyba chodzi o jakiś konkretny problem, co do ktorego Pani oczekiwałaby wsparcia? niech Pani w takiej sytuacji nie rezygnuje z zajęć, ale zawsze może Pani prosic np. o wzgląd do dziennika w ktorym są informacje o tym, z jakiego zakresu wsparcie dziecko otrzymuje na konkretnych zajęciah.
alibaba
alibaba 22.02.2020, 21:40
Poziom językowy wpisu wskazuje,że jednak jest Pani nauczycielką z przypadku lub też selekcji negatywnej.Pozdrawiam

Pozostałe